Publicatie-
datum:

16 mei 2023

Publicatiedatum: 16 mei 2023

Er is recentelijk een uitspraak geweest rondom bekostiging. Kun je daar wat meer over vertellen?

“Er is inderdaad een recente uitspraak (1 maart 2023) geweest van de Raad van State, die positief is voor schoolbesturen. Het gaat om een zaak waar aanvullende bekostiging is aangevraagd door een scholenorganisatie, maar deze was door omstandigheden zes maanden te laat ingediend. Deze is op basis van een ministeriële regeling aangevraagd. Minister Dennis Wiersma heeft de aanvraag afgewezen op grond van het feit dat deze te laat is ingediend.

Daaropvolgend heeft de scholenorganisatie bezwaar gemaakt bij de minister en beroep aangetekend bij de rechtbank. Zowel het bezwaar als het beroep zijn ongegrond verklaard. De reden hiervoor was (weer) de late indiening van de aanvraag. De scholenorganisatie is hierna tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.”

Wat gebeurde er tijdens dit hoger beroep?

“Hier heeft de scholenorganisatie in de eerste plaats betoogd dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was. De Raad van State heeft dit betoog niet gehonoreerd. Daarop heeft de onderwijsorganisatie betoogd dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de besluitvorming van de minister niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de nadelige gevolgen van het besluit niet evenredig mogen zijn in verhouding tot het beoogde doel van het besluit (Artikel 3:4 lid 2 Algemene Wet Bestuursrecht).

De scholenorganisatie voert hiertoe aan dat zij het onderwijs waarvoor bekostiging is gevraagd, ook heeft verzorgd. Materieel gezien heeft zij dan ook aanspraak op de bekostiging. Verder voert zij aan dat zij twintig jaar lang elk jaar bekostigingsaanvragen doet. Het kan dan ook niet anders dat de minister in zijn begroting rekening heeft gehouden met betalingen ten behoeve van de school. Het afwijzen van de aanvragen leidt ertoe dat de minister een voordeel heeft op zijn begroting. De uitvoerbaarheid van de Rijksbegroting kan dan ook geen zwaarwegend belang voor de minister zijn. Daar staat tegenover dat de scholenorganisatie wel een groot belang heeft. De scholenorganisatie is als gevolg van de afwijzing een hoog bedrag misgelopen en heeft het onderwijs dat is verzorgd moeten bekostigen met geld dat bedoeld was voor andere onderwijsactiviteiten.”

Wat oordeelt de Raad van State?

“De Raad van State oordeelt dat de uitvoerbaarheid van de Rijksbegroting in dit specifieke geval niet zwaarder weegt dan de belangen van de onderwijsorganisatie. Zoals de school heeft gesteld en door de minister niet is weersproken, is er in de begroting rekening gehouden met bekostiging van de school. Daar staat tegenover dat het toekennen van de volledige aangevraagde bekostiging in dit geval niet evenredig zou zijn, omdat de scholenorganisatie in dit geval een duidelijk verwijt kan worden gemaakt voor het te laat indienen van de bekostiging. Daarom zal de Raad van State in deze zaak voorzien dat de minister 50% van door de school aangevraagde bekostiging toekent.”

Waarom is deze uitspraak relevant voor het onderwijsveld?

“Dit kan een situatie zijn waar, afhankelijk van verschillende factoren, ook andere scholen in terecht kunnen komen. Als je een te late aanvraag indient voor bekostiging, waarop jouw bezwaar en beroep worden afgewezen, betekent dit niet dat je geen kans meer maakt om alsnog (een deel van) de bekostiging te krijgen.

Verus staat onderwijsorganisaties dan ook graag bij met het aantekenen van bezwaar en beroep tegen een afgewezen aanvraag. Zit je in een soortgelijke situatie of denk je dat jouw zaak in aanmerking komt voor een bezwaar of beroep?

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten