Publicatie-
datum:

16 september 2020

Publicatiedatum: 16 september 2020
Bestuur en samenwerking Juridisch Samen besturen

De regering wil in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs net als in het MBO en het hoger onderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht geven op de hoofdlijnen van de begroting. Dit voornemen stond al in het regeerakkoord uit 2017. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is nu in de maak. Het conceptvoorstel regelt ook een instemmingsrecht voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband op de meerjarenbegroting behorend bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast stelt de regering voor, dat het schoolondersteuningsprofiel (SOP) onderdeel wordt van de schoolgids (waarmee het jaarlijks in plaats van vierjaarlijks zal worden vastgesteld) en dat de volledige MR adviesrecht krijgt op het SOP.

Tenslotte is in het wetsvoorstel een adviesrecht voor de MR in het primair onderwijs opgenomen ten aanzien van de groepsgrootte. Als onderdeel van de totstandkoming van het wetsvoorstel werd de afgelopen twee maanden een internetconsultatie gehouden. Verus heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om samen met collega profielorganisaties VOS/ABB, VGS, VBS en LVGS zijn visie op het wetsvoorstel en in het bijzonder het instemmingsrecht van de medezeggenschap op de begroting in te brengen.

Het goede gesprek

Verus is voorstander van de dialoog binnen onderwijsorganisaties, van goede checks and balances en van het “goede gesprek” tussen het bestuur en verschillende belanghebbenden. Daar hoort zeker ook de medezeggenschap bij. Het is van belang dat het gesprek met de medezeggenschap over een veelheid aan thema’s tijdig en op basis van goede informatieverstrekking gevoerd wordt en dat tegenspraak mogelijk is. Een dergelijke cultuur ‘waarin een goed gesprek gevoerd wordt over de onderwijskwaliteit en de manier waarop financiële en inhoudelijke keuzes daaraan kunnen bijdragen’, zoals minister Slob in zijn toelichting op het conceptwetsvoorstel schrijft, laat zich wat Verus betreft niet bij wet regelen. En een werkelijk “goed gesprek” zal niet afhankelijk zijn van de aard van het recht dat de MR heeft. Mede daarom is Verus geen voorstander van het toekennen aan de medezeggenschap van instemmingsrecht op de begroting, waar nu het adviesrecht op de hoofdlijnen van de meerjarenbegroting geldt.

Wij zijn ook van mening dat het instemmingsrecht op de begroting geen recht doet aan de onvervreemdbare zelfstandige verantwoordelijkheid die een bestuurder heeft. Een verantwoordelijkheid die de (G)MR niet heeft. Het wordt niet duidelijk welke mogelijkheden een bestuurder heeft om werkelijk ongewenste gevolgen van dit instemmingsrecht te voorkomen. Bestuurlijke verhoudingen dreigen uit balans te raken, politisering ligt op de loer.

In onze gezamenlijke inbreng lichten wij deze en andere bezwaren verder toe en gaan we ook in op de andere onderdelen van het conceptwetsvoorstel. Je kunt de inbreng van Verus, VOS/ABB, VGS, VBS en LVGS hier lezen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten