Publicatie-
datum:

16 december 2020

Publicatiedatum: 16 december 2020
Juridisch

De Wbtr beoogt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht in het Burgerlijk Wetboek te uniformeren en te laten gelden voor alle rechtspersonen. Voor de stichting, vereniging, de coöperatie (en de onderlinge waarborgmaatschappij) ontbreekt deze regeling nu nog of is onvolledig.

In de onderwijswetten (Wpo, Wvo, en Wec) gelden vanaf 2010 specifieke regels voor bestuur en toezicht van schoolbesturen. Nu komen er in het Burgerlijk Wetboek algemene regels bij en die gelden dus ook voor de schoolbesturen (stichting, vereniging of coöperatieve vereniging).

De belangrijkste elementen van de Wbtr zijn:

 1. Wettelijke grondslag voor raad van commissarissen bij vereniging en stichting. U mag de term raad van toezicht blijven gebruiken.
 2. Wettelijke grondslag voor one-tiermodel (monistisch bestuursmodel) bij stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Het one-tiermodel, dat overigens al voor de NV en BV bestond, wordt al geruime tijd in het onderwijs gehanteerd, maar krijgt nu een wettelijke grondslag.
 3. Uniformering van de norm voor taakvervulling bestuurders en commissarissen. Ook de aansprakelijkheid van de raad van commissarissen wordt geregeld.
 4. Uniformering van de tegenstrijdig-belangregeling.
 5. Statutaire belet- en ontstentenisregeling.
 6. Uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement.
 7. Modernisering van criteria voor ontslag van bestuurders en commissarissen van de stichting.

De bepalingen uit de Wbtr zijn vanaf het moment van inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing, maar alleen ten aanzien van feiten die na de inwerkingtreding voorvallen. Het gaat om bepalingen van dwingend recht.

Overgangsrecht

 1. Voor de nieuwe tegenstrijdig-belangregeling bij stichtingen, verenigingen en, coöperaties;
 2. De belet- en ontstentenisregeling bij stichtingen, verenigingen en coöperaties;
 3. Het meervoudig stemrecht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Voldoen uw statuten aan de Wbtr?

Al geruime tijd anticipeert Verus in haar advisering aan schoolbesturen op de Wbtr, aangezien de inhoud van de wet nagenoeg definitief was sinds het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen op 28 januari 2020 bij de Eerste Kamer was ingediend. Ondanks dat er een overgangsregeling is, adviseert Verus u tot aanpassing van de statuten aan de Wbtr over te gaan. U kunt zich tot Verus wensen voor:

 • advies over de vraag of uw statuten aan de Wbtr voldoen;
 • advies, desgewenst, over de noodzakelijke aanpassing van de statuten;
 • begeleiding van de uitvoering van de statutenwijziging.

Contact

Voor vragen kun u contact opnemen met de juridische Helpdesk van Verus.

Gerelateerde berichten