Publicatie-
datum:

26 augustus 2020

Publicatiedatum: 26 augustus 2020
Onderwijs en samenleving

Uit een onderzoek van Een Vandaag opiniepanel op 19 en 20 augustus onder 2000 ouders en 700 medewerkers op basis -en middelbare scholen blijkt dat ruim de helft van het onderwijspersoneel het niet zit zitten weer aan de slag te gaan vanwege de ventilatie.

Minister Slob schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat ”het goed is om te benadrukken dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus en dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie. En dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen." Dit in aanvulling op zijn eerdere brief over ventilatie. Gevraagd naar mogelijke maatregelen met betrekking tot ventilatie heeft het RIVM daarom verwezen naar de bestaande wettelijke eisen in het bouwbesluit. Het advies aan scholen is - voor zover dat nog niet gedaan is - hun ventilatie te controleren op de daarvoor geldende eisen.

Twijfels

Bij twijfels of het aanwezige ventilatiesysteem aan die eisen voldoet kunnen scholen voor informatie en advies terecht bij de sectorraden. Inmiddels hebben de raden samen met het Kenniscentrum Ruimte OK een handreiking online gezet. Wanneer uit de controle van de ventilatie blijkt dat deze niet voldoet kan de school contact opnemen met de lokale GGD. De GGD adviseert vervolgens over passende maatregelen.

Ook is een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Deze week is aangekondigd dat het LCVS een uitvraag gaat doen bij alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, om een landelijk beeld te krijgen van hoe het met de ventilatie is gesteld. Het is de ambitie van het LCVS dat uiterlijk 1 oktober iedere school, het onderwijspersoneel en de leerlingen weten waar zij aan toe zijn.

Uiterlijk 1 oktober

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen.
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hierover.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen hoe het ervoor staat met de ventilatie. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

Een centraal punt

Voor scholen is één centraal punt ingericht waar alle informatie over ventilatie op scholen staat en waar zij vragen kunnen stellen bij twijfel over de ventilatie in hun gebouwen. Hiervoor is de voor scholen bekende website weeropschool.nl uitgebreid.

En tenslotte, de arbocatalogus PO en de arbocatalogus VO bevat en de nodige informatie over ventilatie, CO 2 et cetera.

Gerelateerde berichten