Publicatie-
datum:

15 mei 2024

Publicatiedatum: 15 mei 2024

Wat is een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst?

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als deze voorwaarde intreedt of niet wordt opgevolgd eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Er is dan, tegenstelling tot bij een reguliere beëindiging, geen tussenkomst van de rechter nodig om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wat is er aan de hand?

In de casus die aan de kantonrechter werd voorgelegd, speelde het volgende: Een werknemer trad per 1 januari 2023 in dienst bij werkgever. In de bij werkgever geldende complianceregeling was opgenomen dat de werknemer bij aanvang van het dienstverband diende te beschikken over een VOG met screeningsprofiel ’95 financiële dienstverlening/ financial service’(VOG95). Deze voorwaarde was ook als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst opgenomen en wel op de volgende wijze:

Ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dient de medewerker bij aanvang van de arbeidsovereenkomst (…) te beschikken over een actuele verklaring omtrent gedrag (VOG). Indiensttreding geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de medewerker de VOG uiterlijk op 30 april 2023 aan de organisatie heeft overhandigd. Indien komt vast te staan dat de VOG niet overhandigd zal worden, eindigt de arbeidsovereenkomst op die datum waarop dit bekend wordt. Wanneer de medewerker uiterlijk op 30 april 2023 de VOG niet aan de organisatie heeft overhandigd, eindigt de arbeidsovereenkomst op 30 april 2023.

Werkgever herinnert werknemer op 19 januari 2023 per brief eraan dat een VOG een voorwaarde is om in zijn functie werkzaam te zijn. Pas op 6 april vraagt de werkgever voor werknemer twee VOG’s aan, een reguliere VOG en een VOG95. Werknemer kan vervolgens de aanvraag afmaken.

Waarschuwing

Beide VOG’s worden afgegeven en per post aan werknemer toegestuurd. In verband met ziekte van werknemer heeft werknemer deze eind mei 2023 nog steeds niet aan werkgever overhandigd. De werkgever geeft werknemer nog één laatste kans om vóór 6 juni de VOG te overhandigen. Hierbij geeft werkgever de waarschuwing dat als hij dit niet doet er sancties kunnen volgen, waarbij ontslag niet is uitgesloten. Uiteindelijk geeft de werknemer op 9 juni 2023 de reguliere VOG af. Vervolgens roept de werkgever de ontbindende voorwaarde in omdat de VOG95 niet is overhandigd.

De werknemer wendt zich vervolgens tot de kantonrechter met het verzoek deze rechtshandeling te vernietigen, omdat de werknemer in de veronderstelling was dat hij slechts de reguliere VOG diende te overhandigen.

Complianceregeling

In de uitspraak herhaalt de kantonrechter de in de jurisprudentie bepaalde voorwaarden waaraan een ontbindende voorwaarde dient te voldoen:

  • de voorwaarde mag geen strijd opleveren met het gesloten stelsel van ontslagrecht;
  • de vervulling van de voorwaarde moet objectief worden bepaald. M.a.w. als werkgever mag je geen invloed hebben op het wel of niet intreden van de ontbindende voorwaarde.
  • aan de arbeidsovereenkomst moet na vervulling van de voorwaarde geen invulling meer kunnen worden gegeven;

De kantonrechter oordeelt dat het beding (verplicht overleggen van een VOG) hieraan voldoet. Het moeten overleggen van een VOG is niet strijdig met het stelsel van ontslagrecht, de werkgever heeft geen invloed op de afgifte van de VOG en de werkgever kan (aan de hand van een dienstverleningsovereenkomst) aantonen dat een VOG verplicht is voor een werknemer om de werkzaamheden uit te voeren en er dus zonder VOG geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.

Echter, toch kan de werkgever hier in deze casus geen beroep op doen. Dit omdat er in zowel de arbeidsovereenkomst als in latere berichten van de termijn uit de complianceregeling is afgeweken. In de complianceregeling stond namelijk dat werknemer bij aanvang van het dienstverband diende te beschikken over een VOG. In de arbeidsovereenkomst stond dat hij deze vóór 30 april diende te overleggen en uiteindelijk heeft de werkgever pas op 9 juni een beroep gedaan op de ontbindende voorwaarde. Hierdoor werd het de werkgever die het moment van inwerkingtreding van de ontbindende voorwaarde kon bepalen. Daarnaast was het voor werknemer ook niet duidelijk dat de ontbindende voorwaarde zag op twee afzonderlijke VOG’s.

Onder deze omstandigheden had de werkgever de werknemer de mogelijkheid moeten geven de VOG95 alsnog te overhandigen. De opzegging wordt daarom vernietigd.

In de praktijk

Er zijn situaties te bedenken dat u een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst wilt opnemen, bijvoorbeeld bij onbevoegde leerkrachten/ docenten en de afspraak dat zij hun bevoegdheid dienen te behalen. Het opnemen van een ontbindende voorwaarde is, gezien de jurisprudentie, in beginsel mogelijk mits de ontbindende voorwaarde voldoet aan de hierboven genoemde criteria. Bij Verus kunnen wij u ondersteunen bij het juist formuleren van de ontbindende voorwaarde voor uw specifieke situatie.

Wat verder van groot belang is en uit bovengenoemde uitspraak blijkt, is dat u als werkgever ook meteen een beroep doet op de ontbindende voorwaarde als deze intreedt. Stel een docent behaalt zijn bevoegdheid niet binnen de in de ontbindende voorwaarde gestelde termijn dan treedt op dat moment de ontbindende voorwaarde in en dient u er een beroep op te doen. Geeft u de werknemer, om wat voor reden dan ook, toch weer een extra termijn en wilt u daarna alsnog een beroep doen op de ontbindende voorwaarde dan zal dit beroep niet slagen.

Deze bijdrage is geschreven door Kicky Agbakuru

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten