Publicatie-
datum:

15 december 2021

Publicatiedatum: 15 december 2021
Onderwijskwaliteit Samen geloven

Verus herkent veel punten waarvoor het zich heeft hardgemaakt, zoals de herwaardering van het leraarschap in het politiek manifest, het streven naar inclusiever onderwijs en waardering voor de vrijheid van onderwijs. Het ongewijzigd laten van artikel 23 sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad. Verus reageerde daarop door het pedagogisch-maatschappelijk perspectief in te brengen. Tegelijk zijn er ook concrete knelpunten in de praktijk die vragen om een heldere keuze. Bijna duizend onderwijsbestuurders en schoolleiders ondertekenden een brief van de Verus Denktank aan het kabinet waarin verzocht werd om een verlenging van de bestedingsperiode van de subsidie van het Nationaal Programma Onderwijs om daadwerkelijk tot een beleidsmatige aanpak te kunnen komen. Het coalitieakkoord biedt hierover weinig duidelijkheid.

Artikel 23

Het onderwijs is niet alleen van de overheid. Het biedt juist een ruimte waar burgers, al dan niet in georganiseerd verband, eigen initiatieven kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid dragen. Ruimte voor het eigen initiatief en betrokkenheid bij de eigen school versterken op lange termijn de democratie. Ze zijn een vorm van actief burgerschap, waarvan op praktisch alle scholen zoveel mooie voorbeelden te zien zijn.

Daarom vindt Verus dat wat leerlingen verplicht moeten weten en kunnen ook echt gericht zou moeten zijn op de vrije en open samenleving, niet op het creëren van modelburgers. Als de overheid gaat betuttelen door vast te leggen hoe de modelburger eruit zou moeten zien, nemen we jonge mensen niet serieus, valt er voor ouders minder te kiezen en worden leraren uitvoerders van beleid. Daarom is het in het belang van de samenleving en een vorm van herwaardering van het leraarschap dat artikel 23 ongewijzigd blijft en in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Artikel 23 gaat naast de vrijheid van richting ook over de vrijheid van inrichting. Verus zal voorstellen die daaraan raken kritisch volgen.

Aanpak ongelijke kansen

Artikel 23 draagt niet bij aan kansenongelijkheid, maar onderwijs kan wel een rol spelen in het verkleinen van kloven in de maatschappij. Alleen het bestrijden van kansenongelijkheid perfectioneert de ‘diplomarace’ en die vergroot eerder de kloven dan dat ze verkleind worden. Wie een hoog theoretisch niveau haalt is succesvol en wie een praktische opleiding volgt wordt bestempeld als loser. Onderwijs zou daarom een basis moeten leggen voor het erkennen van elkaars waardigheid en lotsverbondenheid, ongeacht onderwijsniveau, behaald diploma, of positie op of buiten de arbeidsmarkt. Dit is niet iets wat alleen het onderwijs kan bewerkstelligen, hiervoor is een maatschappij-brede verandering nodig.

Onderwijskwaliteit

Verus zal de ruimte voor de pedagogische en levensbeschouwelijke invulling benutten om bij te dragen aan de brede benadering van onderwijskwaliteit waarbij pedagogiek en levensbeschouwing zorgen voor een pluriform onderwijsaanbod.

Ledenpeiling coalitieakkoord

Gisteren presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord. Het akkoord bevat de nodige plannen voor het onderwijs. Elders in deze nieuwsbrief lees je daar meer over. Verus houdt een ledenpeiling over deze plannen onder onze leden in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Op donderdag zijn voorzitters en schoolleiders van bij Verus aangesloten besturen en scholen uitgenodigd om aan deze peiling deel te nemen. Behoor je tot de doelgroep, maar heb je onverhoopt geen uitnodiging ontvangen en wil je wel graag meedoen? Stuur een e-mail naar Robbert Jan de Vries ([email protected]) en we sturen je alsnog een link naar de enquête.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten