Publicatie-
datum:

22 juni 2022

Publicatiedatum: 22 juni 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de kloof tussen antidiscriminatiewetgeving op papier en in de praktijk, en in de mogelijkheden van de wetgever om discriminatie tegen te gaan.

Uit de landelijke Discriminatiemonitor 2020 blijkt dat er op het terrein van onderwijs met name melding wordt gedaan van discriminatie op grond van herkomst en handicap. Het rapport gaat vervolgens uitgebreid in op discriminatie op grond van herkomst in het Hoger Onderwijs en op discriminatie op grond van een handicap/beperking in het Primair Onderwijs.

Complexe factoren

Wat dat laatste betreft worden de diverse en complexe factoren beschreven die hier een rol kunnen spelen. ‘Verschillende informanten onderstrepen daarbij dat discriminatie van kinderen met een beperking bij toegang tot onder­wijs soms voortkomt uit individueel handelen, maar veel vaker samenhangt met de manier waarop het bestaande onderwijssysteem is ingericht’, zo valt ook in het rapport te lezen.

Daarbij gaat men tevens in op de maatschappelijke blik op beperkingen van mensen en de verschuiving die daarin valt waar te nemen. ‘Zo is lang een zgn. medisch model gehanteerd waarin een handicap als een persoonlijke afwijking wordt gezien die door professionals moet worden opgelost.’…. ‘Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap, is het sociale model steeds gebruikelijker. Volgens het sociale model ontstaat een handicap door ontoeganke­lijkheid van de maatschappij en ligt de oplossing in veranderingen binnen de maatschappij. Het mensenrechtenmodel gaat nog een stap verder en ziet mensen met een beperking als rechthebbenden en uitsluiting van mensen met een beperking als discriminatie.’

Inzetten voor inclusiever onderwijs

Verus maakt zich al langer sterk voor inclusiever onderwijs, onder meer door, samen met VOSABB en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) , initiator te zijn van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Op 1 juni jl. vond de tweede conferentie plaats rond dit thema, bezocht door ruim 500 mensen, waarvan we eerder in deze Nieuwsbrief verslag deden. Verhalen uit de praktijk, onder meer over de stem van de leerling zelf, het bouwen van toegankelijke scholen en de mogelijkheden om vanuit de vso praktijkvakken te volgen binnen het reguliere vmbo, lieten zien hoe hard er binnen het onderwijs gewerkt wordt aan dit ideaal.

In die zin mag één van de conclusies uit dit deelrapport dan ook als een aanmoediging worden beschouwd: ‘De beweging naar inclusief onderwijs die in Nederland lijkt te ontstaan, wordt zowel vanuit het onderwijsveld als op internationaal niveau aangewezen als de meest kansrijke aanpak tegen discriminatie bij toegang tot onderwijs.’ (samenvatting blz. 5)

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten