Publicatie-
datum:

13 april 2021

Publicatiedatum: 13 april 2021
Onderwijs en samenleving

De drie bemiddelaars voor Verus zetten zich in als onafhankelijke en onpartijdige gespreksleider tussen de school en ouders, maar ook bij kwesties waar bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of een organisatie als een samenwerkingsverband bij betrokken is. ‘’We willen ons vooral inzetten voor situaties waarbij er nog geen klachten of procedures zijn ingezet, maar waarbij we aan de voorkant kunnen voorkomen dat de situatie tussen de school en andere betrokkene zal verharden’’, legt Jolien Janse uit. ‘’Het gaat om het voeren van het goede gesprek’’, vult Thérèse Penders aan.

Verus heeft nu al zo’n zes jaar de bemiddeling als hulp voor leden. Er zijn meerdere redenen hiervoor. Zo is binnen Verus meer en meer aandacht voor het uitgangspunt dat de school en iedereen die daarbij betrokken is, centraal staat. Daarnaast benadrukt zij het belang van het goede gesprek. ‘’Ook als een zaak uiteindelijk bij de klachtencommissie terechtkomt, is het belangrijk dat er van tevoren wel goede gesprekken zijn gevoerd en er aandacht voor de communicatie is geweest.’’ Ook is het de tendens van de huidige tijdgeest, vindt Anja Bogaard. ‘’Bemiddeling is een extra manier om tot oplossingen te komen en je kunt het in zoveel situaties inzetten zelfs als de kwestie verder is geëscaleerd. Het is een extra tool voor onze leden om tot oplossingen te komen.’’

Belemmeringen weghalen

Maar om wat voor soort kwesties gaat het bij bemiddeling? ‘’Het varieert van ouders die moeite hebben met het schooladvies van hun kind of ervaren dat het onderwijs niet naar wens wordt gegeven. Maar het kan ook zijn dat een groepsleerkracht of een directeur en ouders niet meer door één deur kunnen, waarbij alle communicatie door de koker van negatieve ervaringen verkeerd wordt geïnterpreteerd’’, legt Janse uit. Dit soort situaties ontstaan soms ook tussen de MR en de schooldirectie of -bestuurder. De bemiddelaars proberen met het goede gesprek juist de belemmeringen tussen betrokkenen weg te halen en de communicatie weer vlot te laten stromen.

Maar hoe doen zij dat? Het begint bij een veilige omgeving creëren waarin alle deelnemers kunnen zeggen wat er op hun hart ligt. ‘’Het voordeel van het goede gesprek is dat er dingen naar boven komen die anders niet worden gezegd. Doordat wij als onafhankelijke en onpartijdige derde gerichte vragen stellen proberen we boven water te halen wat niet wordt gezegd’’, vertelt Penders. Die veilige omgeving is hierbij ook heel belangrijk, daarom benadrukken de drie bemiddelaars ook het belang van een zorgvuldig gekozen locatie voor het gesprek.

Communicatiepatronen veranderen

Een van de belangrijkste dingen bij de onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling is de belangen van verschillende deelnemers in kaart brengen en het vertrouwen tussen hen weer terugkrijgen. Bij de ene zaak is dat makkelijker dan bij de ander. Als voorbeeld noemt Penders dat ze zelfs heeft meegemaakt dat ze na een gesprek van een uur weer buiten stond en dat ze zag dat beide deelnemers elkaar weer hadden gevonden. ‘’In de goede gesprekken hopen we dat er begrip ontstaat en beide deelnemers elkaar weer weten te vinden. De communicatiepatronen moeten eigenlijk veranderen. Het is mooi als dat lukt en dat je daarna ook weer blije mensen ziet’’, voegt Bogaard eraan toe.

Maar er zijn ook weleens ernstiger conflicten. Ook hierbij is bemiddeling nog steeds mogelijk, benadrukt Bogaard. ‘’Het komt voor dat mensen geen bemiddeling meer willen en ervoor kiezen om ‘samen ten onder te gaan’ en allebei te verliezen. Wij willen mensen niet overtuigen om voor bemiddeling te kiezen, dat moet echt uit henzelf komen. Overtuigen werkt niet. Maar ook als mensen in een fase zitten dat de kwestie zodanig is geëscaleerd dat het lijkt dat zij erop basis van hun emoties voor kiezen samen ten onder te gaan kunnen ze toch voor bemiddeling kiezen als zij ervoor openstaan om een bijdrage te willen leveren aan een oplossing.

Training over het goede gesprek

Daarnaast hebben de drie bemiddelaars ook samen met een externe communicatieadviseur- en trainer een training opgezet over ‘het goede gesprek’. Hiermee kunnen leden worden voorzien van een cursus waarin het houden van het goede gesprek wordt getraind. Deze cursussen zijn met name voor leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs die regelmatig moeilijke gesprekken voeren en waarbij een kans op escalatie bestaat. Maar er zijn ook leraren in het VO en PO die belangstelling stellen voor de training tonen.

Wil je meer informatie over mogelijkheden van bemiddeling en/of de training over het goede gesprek? Neem dan contact op met Anja Bogaard, Thérèse Penders of Jolien Janse.

Gerelateerde berichten