Publicatie-
datum:

16 november 2023

Publicatiedatum: 16 november 2023
Bestuur en samenwerking Onderwijskwaliteit Samen besturen

We lazen de verkiezingsprogramma’s met een Verusbril, dat wil zeggen dat we vooral keken naar welke standpunten de partijen innemen en welke voorstellen ze doen op thema’s die Verus aan het hart gaan: de vrijheid van onderwijs (artikel 23), goed onderwijs en het pedagogisch perspectief op onderwijs, presteren en waarderen (meritocratie), burgerschap en levensbeschouwing en bestuurlijke ruimte.

Vrijheid van onderwijs

Over de vrijheid van onderwijs wordt verschillend gedacht, dat zal niet verbazen. Partijen ter linkerzijde én de VVD willen de vrijheid in meer of mindere mate inperken, soms onder het kopje ‘modernisering’, of ‘vernieuwing’. Partijen die meer aan de rechterkant zitten, inclusief NSC, BBB en de wat meer links georiënteerde partijen ChristenUnie en DENK, pleiten juist voor behoud, of zelfs uitbreiding van de vrijheid van onderwijs.

Lees de analyse over vrijheid van onderwijs

Goed onderwijs

Over goed onderwijs in het licht van de pedagogische opdracht valt, op een enkele uitzondering na, niet zoveel te lezen in de verkiezingsprogramma’s. Er worden vooral standpunten ingenomen en maatregelen bepleit, zoals ruimte voor en vertrouwen in leraren die slechts indirect verwijzen naar dit thema.

Lees de analyse over goed onderwijs

Presteren en waarderen

Datzelfde geldt voor het thema presteren en waarderen/meritocratie. Het ontbreekt in de programma’s aan een vernieuwende visie op deze thematiek. Partijen blijven vooral bewegen binnen het bestaande paradigma. Maatregelen die men voorstaat raken hooguit aan deelaspecten.

Lees de analyse over presteren en waarderen

Burgerschap en levensbeschouwing

Ook voor burgerschap en levensbeschouwing kan deze conclusie worden getrokken. Sowieso krijgt dit thema niet heel veel aandacht en partijen die het er wel over hebben, benoemen slechts een of enkele elementen. De belangrijke rol van leraren is helemaal onderbelicht.

Lees de analyse over burgerschap en levensbeschouwing

Bestuurlijke ruimte

Bestuurlijke ruimte is een breed thema, dat wel veel aandacht krijgt van de politieke partijen, zij het niet per se onder dit kopje maar via allerlei gerelateerde onderwerpen. Ook hier ontbreken samenhangende visies. De genoemde maatregelen, zoals op het gebied van medezeggenschap en de verdeling van het geld komen veelal neer op het beperken van de bestuurlijke ruimte. Verschillende partijen pleiten dan weer wel voor het verminderen van het aantal subsidies ten gunste van structurele bekostiging. Dat leidt in principe tot meer bestuurlijke ruimte.

Lees de analyse over bestuurlijke ruimte

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten