Publicatie-
datum:

8 juli 2020

Publicatiedatum: 8 juli 2020
Onderwijskwaliteit

Leerlingen zitten in dezelfde klas en spelen op hetzelfde schoolplein. Dat is de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Met een samengestelde voorziening van regulier en speciaal kunnen scholen kinderen een onderwijsplek bieden, zo dicht mogelijk bij huis, waarbij ze integraal tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het 'Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs' maakt het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren.

Het komt er op neer dat leerlingen van de deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden tijdens het experiment hun BRIN-nummers. Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om die samenwerking te zoeken. Het experiment wordt begeleid door het steunpunt passend onderwijs, in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ).

Vanuit de ervaringen van de deelnemende scholen wordt ondertussen gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Scholen kunnen nog tot 1 augustus 2020 een aanvraag indienen voor het experiment. Minister Slob heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld.

Gerelateerde berichten