Publicatie-
datum:

24 juni 2020

Publicatiedatum: 24 juni 2020
Juridisch

Stichting GCBO is de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder, christelijk, katholiek, gereformeerd en reformatorisch onderwijs. Voor deskundige en onafhankelijke behandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen leerlingen, ouders, docenten, directeuren en/of schoolbestuurders bij de GCOB terecht.
Uit het jaarverslag van 2019 blijkt dat er in totaal 435 klachten zijn aangemeld bij de commissies, waarvan er 246 in behandeling zijn genomen. Bij 93 klachten is een advies uitgebracht, dat getal is ongeveer gelijk aan dat van 2018. Datzelfde geldt voor de gevallen waarbij het tot een schikking is gekomen: dat gebeurde zes keer. Zo’n 760 schoolbesturen, waaronder 3.681 scholen met in totaal 1.202.662 leerlingen zijn bij de klachtencommissies van GCBO aangesloten.

Diverse onderwerpen

De onderwerpen van de ingediende klachten zijn net als voorgaande jaren weer divers. Sinds de invoering van Passend Onderwijs, heeft een groot deel van de klachten hierop betrekking. Er zijn veel klachten ingediend over de onderwijskundige begeleiding van leerlingen die een zorgbehoefte hebben. Ook zijn dit jaar veel klachten over schorsing en verwijdering door de Commissies behandeld, waarbij de school in een aantal gevallen handelingsverlegen was geworden. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders blijft een onderwerp waar veel scholen mee te maken krijgen.
Het is soms moeilijk voor scholen om gezamenlijk met ouders op te trekken wanneer blijkt dat aan de leerling geen passend onderwijs (meer) geboden kan worden. De communicatie met ouders kan verstoord raken, waardoor ouders en de school soms recht tegenover elkaar komen te staan. Dit is natuurlijk niet in het belang van de leerling, aldus de GCOB in het rapport.

Verstoorde communicatie

Uit het groot aantal klachten dat in 2019 werd ingediend bij de Commissie komt het beeld van een verstoorde communicatie duidelijk naar voren. De Commissie stelt zich in het rapport op het standpunt dat bij het niet (meer) kunnen bieden van Passend Onderwijs het van groot belang is om een goede communicatie te onderhouden met ouders van de leerling, zodat gezamenlijk opgetrokken kan worden.
Wanneer toch sprake is van een verstoorde communicatie, moet de school de bestaande procedures voor Passend Onderwijs correct volgen. In een aantal klachten waarbij geklaagd is over een adequate invulling van de zorgplicht door de school, was er geen sprake van planmatig handelen door de school. Er was door de school bijvoorbeeld geen OPP opgesteld. Ook bleken de procedures bij schorsing en verwijdering van een leerling vanwege handelingsverlegenheid van de school niet altijd correct gevolgd te zijn. Zo moet bij een verwijdering een nieuwe, passende school gezocht worden, die bereid is de leerling te plaatsen.

Lees het hele jaarverslag van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Gerelateerde berichten