Publicatie-
datum:

10 juni 2020

Publicatiedatum: 10 juni 2020
Bedrijfsvoering

De meeste 10-14-initiatieven richten zich op leerlingen die twee jaar langer de tijd krijgen om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Andere combinaties van scholen bieden daarentegen kansen aan po-leerlingen om juist eerder door te stromen naar het vo. Gemeenschappelijke deler is de sterke samenwerking tussen po- en vo-scholen, waarbij leraren van beide scholen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan deze leerlingen.

Allerlei regels

Bij de inzet van leraren in elkaars scholen voor po en vo onderwijs is het raadzaam hier goede afspraken over te maken. Detacheringsconstructies scheppen wederzijdse verplichtingen, waarbij goede afspraken een vereiste zijn. Ook de verschillende CAO’s in relatie tot taakbelasting en salaris vragen om goede bestuurlijke afspraken. Verder spelen allerlei regels een rol, zoals de minimale tijd die leerlingen moeten doorbrengen op de eigen school en met betrekking tot de bekostiging van een eventuele aanbouw of nieuwbouw. We wijzen erop dat samenwerken niet vrijblijvend is en om een goede overeenkomst vraagt.

Doorstroomtoets

De minister heeft al in 2019 gemeld van de eindtoets po op de lange termijn een doorstroomtoets te willen maken. Al in het schooljaar 2020-2021 kan van dit idee in het experiment gebruik worden gemaakt. De 10-14-initiatieven passen al goed in deze visie, omdat er meer flexibiliteit is op het moment dat het instroomniveau wordt bepaald. Daardoor is er meer mogelijkheid is om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling.

Teambevoegdheid

Scholen kunnen zich voor volgend schooljaar aanmelden voor deelname aan het experiment teambevoegdheid 10-14-initiatieven. Deze ruimte is nieuw en biedt kansen aan leraren met verschillende bevoegdheden/expertises. Door elkaar aan te vullen kunnen zij als team functioneren voor het gezamenlijke onderwijs. Het team beschikt dan samen over de bevoegd- en bekwaamheidseisen van het primair en voortgezet onderwijs. Het experiment loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024.

Waaruit bestaat de aanvraag?

Een aanvraag in 2020 moet uiterlijk op 30 juni binnen zijn bij het ministerie. De minister beslist uiterlijk 1 augustus over de aanvraag om voor volgend schooljaar toegelaten te worden. De aanvraag omvat in elk geval:

  • contactgegevens van de samenwerkende scholen
  • geldend eindoordeel voldoende of goed van de Inspectie van het Onderwijs
  • instemming met deelname aan het experiment van de medezeggenschapsraden van de scholen
  • het indienen van een projectplan

Voor meer informatie zie beleidsregel van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 april 2020, nr. 23942374 houdende vaststelling van regels omtrent experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden voor 10-14-onderwijs.

Contact

Onze adviseurs en juristen hebben ervaring met opstellen van overeenkomsten en adviseert bij de totstandkoming van 10-14-onderwijs. Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Afdeling Juridisch via 0348 74 44 48 of [email protected].

Gerelateerde berichten