Visie

‘Omgaan met onzekerheden hoort nu tot de ‘core business’ van onderwijs en scholen’, en ‘Scherper kiezen, stelling nemen, kleur bekennen en meer aanwezig zijn.’ Twee passages uit het Strategisch Beleidsplan van Verus met een denk- en werkwijze die, wat mij betreft, ook van toepassing is op bedrijfsvoering in het onderwijs.

Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in bekostiging, de onderhoudsvoorziening en niet te vergeten Corona. Door dit soort onzekerheden verandert ook het risicoprofiel en dus moeten schoolbesturen méér, vaker en integraal keuzes maken.

Achtergrond

Deze visie heeft zich niet over één nacht ijs gevormd. Hiervoor was een veelkleurige loopbaan nodig, zowel binnen als buiten het onderwijs. Ik heb in verschillende sectoren (zowel profit als non-profit) gewerkt en daar leiding gegeven, met uiteenlopende doelstellingen en in diverse bedrijfsvormen.

In mijn laatste functie vóór Verus werkte ik voor een stichting in het primair onderwijs. Daar was ik achtereenvolgens school business manager en bovenschools directeur bedrijfsvoering.

Rode draad

De rode draad in mijn carrière is ‘ondersteuning’, om precies te zijn in de bedrijfsvoering die veel méér omvat dan financiën en cijfers. Bedrijfsvoering is een onlosmakelijk deel van wat zo vaak het primaire proces wordt genoemd.

Voor mij is het een reeks (dia)logisch gecoördineerde processen en activiteiten die naadloos de educatieve en vormende processen en activiteiten ondersteunt. Zo worden cijfers niet meer uitsluitend het begin van beleid, maar vooral ook een logisch gevolg van beleid en keuzes daarin. Gefundeerd op onze gedeelde levensbeschouwelijke bronnen en waarden, als integraal deel van wat we gezamenlijk aan het opgroeiende kind aanbieden.

Aanbod

Keuzes maken is soms best moeilijk. Het is géén teken van zwakte, maar van kracht wanneer je vragen hebt en deze ook stelt. In de vertrouwelijkheid die Verus waarborgt, kun je altijd vrijblijvend en oriënterend met ons sparren.

Je kunt bij mij terecht voor ondersteuning en advies op het terrein van: financieel beleid, procesbeschrijvingen en handboek AO/IB, risicomanagement, vermogenspositie, meerjaren-oriëntatie, kengetallen en streefcijfers, analyse, samenhang, dwarsverbanden en integriteit. Keuzes maken wordt daarmee niet per se makkelijker, maar wel duidelijker, doorzichtiger en samenhangender. Ik denk graag 'out of the box' en in samenhang en samenwerking met de uiteenlopende disciplines van mijn collega’s.