P&O

Ik houd me bezig met P&O-advisering voor onze leden. Een onderdeel daarvan is de invoering, beschrijving en waardering van functies (FUWA). Dat heeft allerlei raakvlakken met bijvoorbeeld competentiebeleid, gesprekkencyclus, beloningsbeleid, taakbeleid en organisatiestructuur. Als vanzelf heb ik daarom ook allerlei trajecten op die terreinen uitgevoerd of er aan meegewerkt. Daarbij komt het collectief arbeidsrecht, voor zover het bijvoorbeeld de invoering van delen van de cao of de opstelling van een sociaal plan betreft.

Medezeggenschap

Een ander aspect van mijn werk is de medezeggenschap. Denk dan aan:

  • de actualisering van het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen
  • trainingen voor (G)MR’en, liefst in aanwezigheid van hun gesprekspartner namens het bevoegd gezag
  • begeleidingstrajecten wanneer het allemaal niet lekker loopt

Niet alleen het formele kader voor de medezeggenschap en de (harde) procedures komen dan aan de orde, maar ook de (zachte) processen, zoals informatiestromen, wederzijdse verwachtingen en rollen.

Rechtspersonenrecht

Een derde hoofdonderdeel van mijn werkzaamheden betreft het rechtspersonenrecht. Daarbij gaat het over de vormgeving van verenigingen en stichtingen: statuten, bestuursreglementen, managementstatuut e.d.

Planning van het onderwijs

Sinds 2012 hoort ook de ondersteuning van leden bij de planning van het onderwijs tot mijn portefeuille. Dan hebben we het over vragen als: kunnen we zomaar een havo-top beginnen op mijn nevenvestiging? Wat moet er allemaal in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen? enzovoorts. Ook overdracht van scholen, fusies, sluiting vallen hieronder. Voor dit soort vragen werk ik nauw samen met de collega’s van planning en prognose en waar nodig ook met onze advocaten bestuursrecht.

Identiteit

Hoewel ik geen expliciet identiteitsgerelateerde dienstverlening uitvoer, probeer ik waar dat te pas komt te zorgen dat mijn advisering iets laat zien van mijn levensbeschouwelijke wortels en die van Verus, omdat ik weet dat die van onze leden – met alle accentverschillen die er kunnen zijn – toch in essentie dezelfde zijn.

En verder...

Ook intern heb ik een aantal taken. Ik verzorg een deel van het relatiebeheer voortgezet onderwijs en schrijf af en toe een blog voor onze website.