Publicatie-
datum:

8 januari 2020

Publicatiedatum: 8 januari 2020
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Het Malieveld vormde in 2019 niet alleen het toneel voor protesterende boeren en bouwers vanwege de stikstofproblematiek. Ook tienduizenden leraren vroegen er aandacht voor meer investeringen in het onderwijs. Een ding is zeker: het debat over investeringen in het onderwijs en het lerarentekort is nog niet over. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020? Welke onderwijsthema’s spelen een hoofdrol in de Haagse politiek? Welke wetsvoorstellen worden dit jaar behandeld en welke debatten kunnen we verwachten? De belangenbehartigers van Verus zetten zes onderwerpen op een rij.

 1. Lerarentekort
  “Als er geen structureel geld bij komt, blijven we structureel actievoeren.” Beslissingen van het kabinet hebben in 2019 niet gezorgd voor rust onder leraren. De vakbonden laten zelfs weten dat de actiebereidheid enorm is. De eerste actie van 2020 staat gepland op donderdag 30 én vrijdag 31 januari. Dan gaan het basis- en voortgezet onderwijs plat. Daarmee blijft (de aanpak van) het lerarentekort én de werkdruk in het onderwijs op de Haagse agenda staan.
 2. Prestatiedruk
  Steeds meer jongeren hebben te maken met stress en burnout door een te hoge prestatiedruk. Er ligt in het onderwijs teveel nadruk op toetsen, cijfers, protocollen en economisch nut, terwijl jongeren worstelen met wie ze zijn, wat ze precies willen en kunnen en hoe je omgaat met mensen die anders zijn en denken. Daarom ondertekende Verus in 2019 het manifest van Coalitie-Y. De uitwerking van dit manifest volgt in 2020.
 3. Burgerschapsvorming
  Op de grens van 2019 stuurde minister Slob het wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs naar de Tweede Kamer. Die besloot snel van start te gaan: al in januari moet de Kamer (schriftelijke) inbreng leveren. Verus kijkt kritisch naar dit wetsvoorstel en zal vooral waken voor inmenging van de overheid in de standpunten van burgers. Burgerschapsvorming mag geen middel zijn waardoor de overheid zich verregaande kan bemoeien met de inhoud van (burgerschaps)onderwijs, het pedagogisch klimaat van scholen en standpunten van burgers.
 4. Curriculum.nu
  Burgerschapsonderwijs speelt ook een rol in de voorstellen van Curriculum.nu. Na de kabinetsreactie in december staan de voorstellen dit voorjaar ter bespreking op de agenda van de Tweede Kamer. Verus vindt dat de politiek duidelijkheid moet geven aan de scholen over wat er van hen verwacht wordt, zodat scholen met de voorstellen aan de slag kunnen. Daarnaast pleit Verus ervoor de voorstellen in hun verband te laten staan. De verleiding kan groot zijn om te gaan shoppen in de voorstellen of om er politieke stokpaardjes (zoals het Wilhelmus) aan toe te voegen. Dat zou het draagvlak onder leraren schaden en is bovendien niet de rol van de overheid. Er is juist nu behoefte aan duidelijkheid richting schoolbesturen.
 5. Passend onderwijs
  Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs staat de evaluatie van passend onderwijs voor de deur. Eerder gaf een meerderheid van de Tweede Kamerleden aan nog geen systeemwijziging te willen, maar ze wilden wel dat hun voorstellen om tot verbetering te komen snel worden uitgevoerd. Tegelijk is in onderwijsland, gemeenten en andere sectoren de roep om meer inclusief onderwijs en ondersteunend inclusiever beleid steeds duidelijker hoorbaar. Op woensdag 12 februari 2020 vindt de eerste landelijke conferentie rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs' plaats met medewerking van minister Slob en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.
 6. Vrijheid van onderwijs
  Nog nooit in haar 100-jarige geschiedenis stond de vrijheid van onderwijs níet ter discussie, maar in 2019 verhevigde de belangstelling voor Artikel 23 door onder meer onrust rond het Cornelius Haga Lyceum. Aanleiding voor de Onderwijsraad om in mei een verkenning te publiceren over de vrijheid van onderwijs, belangrijk in het voorbereidingsjaar op de verkiezingen. In aanloop naar deze verkenning kwam de raad in december al met een informatieve publicatie.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten