Publicatie-
datum:

19 december 2023

Publicatiedatum: 19 december 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

In deze Week geeft het platform, waar Verus bij is aangesloten, een doorkijkje in uiteenlopende activiteiten op het gebied van inclusiever onderwijs van het platform en hun samenwerkingspartners. Intussen is de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 gepubliceerd en is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met de uitwerking hiervan. Tegelijkertijd worden er steeds meer initiatieven door scholen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld om inclusiever onderwijs gestalte te geven.

Dit jaar besteden we in een drieluik eerst aandacht aan activiteiten en goede aanpakken van samenwerkingsverbanden en hun scholen in het po en vo, actuele ontwikkelingen en varianten van expertisecentra bij inclusief onderwijs. Op de tweede dag is de focus gericht op het Samenwerkingsverband Driegang waar al langer aan inclusief onderwijs wordt gewerkt. Op de slotdag staat het perspectief van ouders bij de ontwikkeling van een inclusievere leeromgeving centraal. Alle sessies worden live uitgezonden en je kunt vragen in de chat stellen. We nemen de sessies op zodat je ze op een later tijdstip kunt terugkijken.

Sessie 1: De stand van zaken in 2024

Een toenemend aantal scholen en samenwerkingsverbanden is bezig inclusiever onderwijs te realiseren. Bij de start van de Week van Inclusief Onderwijs 2024 geven we allereerst een kort overzicht van afgesloten en nieuwe activiteiten van het platform Naar Inclusiever Onderwijs en onze partners. Speciale aandacht besteden we aan de voortgang in samenwerkingsverbanden die deelnemen aan ons innovatieprogramma en aan activiteiten vanuit het platform op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning, inclusieve onderwijshuisvesting en expertisecentra.

Programma

Dico Baars (Verus) gaat als voorzitter tijdens deze sessie allereerst in gesprek met Dolf van Veen (NCOJ) over opbrengsten en lopende activiteiten van het platform Naar Inclusiever Onderwijs.
Marleen van Berkum (SWV Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee) en Frank Kat (SWV PO 3006) bespreken de manier waarop hun samenwerkingsverband het werken aan inclusiever onderwijs op de scholen stimuleert, de opbrengsten en nieuwe aandachtspunten.

Met Saskia Rijghard (AED), Joan Bosma (De Twijn) en Paulien Kuipers (Fierder Onderwijs) worden verschillende varianten van expertisecentra besproken bij het stimuleren van inclusief onderwijs in hun regio. Immers, niet alleen het (v)so, maar ook samenwerkingsverbanden, (reguliere) schoolbesturen zelf en andere organisaties zijn op het gebied van de expertisefunctie actief. Dit vormt een belangrijk thema bij de verdere praktijk- en beleidsontwikkeling bij inclusief onderwijs.

Tot besluit worden nieuwe activiteiten van het platform aangestipt op het gebied van inclusieve onderwijshuisvesting en het realiseren van één punt voor informatie en ondersteuning en wordt de kalender voor 2024 toegelicht waaronder de highlights van de landelijke conferentie op 12 juni 2024 in Het Spant in Bussum.

Wanneer?

Maandag 26 februari 2024, van 14.00 tot 15.30 uur.

Sessie 2: Regionale vormgeving van inclusiever onderwijs

In samenwerkingsverband Driegang (po) wordt al geruime tijd gewerkt aan inclusiever onderwijs. SWV Driegang is een van de inspiratieregio's in het innovatieprogramma van het platform Naar Inclusiever Onderwijs. In deze sessie delen zij hun aanpak van een regionaal vastgestelde werkdefinitie voor inclusief onderwijs gebaseerd op vier pijlers.

Programma

In deze bijeenkomst leidt Henric Bezemer (SWV Driegang) het gesprek over de vier pijlers en hoe daaraan gewerkt wordt in de praktijk. De eerste pijler is getiteld 'Welkom': een schoolse setting (bij voorkeur in de eigen wijk/het eigen dorp) waarin elk kind zich welkom en gezien weet en voelt. In de tweede pijler 'Effectief systeem' hanteert de school werkwijzen en afspraken die een omgeving creëren waarin adequaat uitgegaan kan worden van de verschillen tussen kinderen.

'Vaardigheden' is de derde pijler die benadrukt dat de betrokken professionals de benodigde vaardigheden hebben om van diversiteit in een klas uit te gaan. De laatste pijler is 'Middelen en expertise' waarmee inclusief onderwijs gezamenlijk wordt gerealiseerd en alle betrokken partijen zoals de school, het samenwerkingsverband, ouders, zorginstellingen en de gemeente, constructief met elkaar samenwerken.

Deze bijeenkomst is interessant voor schoolleiders, leraren, ondersteuners, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Wanneer?

Woensdag 28 februari 2024, van 14.00 tot 15.30 uur.

Sessie 3: Ouders en inclusief onderwijs

In samenwerkingsverband Driegang (po) wordt al geruime tijd gewerkt aan inclusiever onderwijs. SWV Driegang is een van de inspiratieregio's in het innovatieprogramma van het platform Naar Inclusiever Onderwijs. In deze sessie delen zij hun aanpak van een regionaal vastgestelde werkdefinitie voor inclusief onderwijs gebaseerd op vier pijlers.

Programma

In deze bijeenkomst leidt Henric Bezemer (SWV Driegang) het gesprek over de vier pijlers en hoe daaraan gewerkt wordt in de praktijk. De eerste pijler is getiteld 'Welkom': een schoolse setting (bij voorkeur in de eigen wijk/het eigen dorp) waarin elk kind zich welkom en gezien weet en voelt. In de tweede pijler 'Effectief systeem' hanteert de school werkwijzen en afspraken die een omgeving creëren waarin adequaat uitgegaan kan worden van de verschillen tussen kinderen.

'Vaardigheden' is de derde pijler die benadrukt dat de betrokken professionals de benodigde vaardigheden hebben om van diversiteit in een klas uit te gaan. De laatste pijler is 'Middelen en expertise' waarmee inclusief onderwijs gezamenlijk wordt gerealiseerd en alle betrokken partijen zoals de school, het samenwerkingsverband, ouders, zorginstellingen en de gemeente, constructief met elkaar samenwerken.

Deze bijeenkomst is interessant voor schoolleiders, leraren, ondersteuners, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Wanneer?

Vrijdag 1 maart 2024, van 10.00 tot 11.30 uur.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus